Utveckla ditt ledarskap tillsammans med andra ledare

 
Bottenplatta_Ny.png
 
 

Individuell utveckling med gruppens alla möjligheter Innebär att varje deltagare genomför en egen utvecklingsresa. Alla med samma mål, att bli kraftfullare i sitt ledarskap i vardagen och öka sitt resultat och verksamhetsfokus. 

Praktisk träning i coaching. Målet är att göra dig mer medveten om ditt ledarskap, ditt ledarbeteende, att generalisera utifrån din egen och andras erfarenhet samt upptäcka att det finns många handlingsalternativ och förhållningssätt för att nå fram. Deltagarna kommer utveckla ett coachande och normkritiskt förhållningssätt.  

 
Fokus_NY.png
Land1.png
 

Upplägg. Varje grupp består av 4-6 deltagare och en Trust konsult/coach. Konsulten har erfarenhet och kunskap om coaching, chefskap , ledar- och verksamhetsutveckling. Konsulten är väl förtrogen med chefers vardag och ledarskapets villkor. Konsulten fungera som ramhållare, erbjuder olika arbetsformer, bidrar med teorier, modeller och arbetsmetodik som krävs i ledningssammanhang. 

Gruppen träffas vid 6 tillfällen, 6 halvdagar under, förslagsvis, en 6 månaders period.  

Varje deltagare formulerar ett skriftligt lärkontrakt bestående av olika delar. 

1. En ledningsuppgift som man vill arbeta med och utveckla i den egna organisationen. 

2. Personliga mål som personen har för utveckling av sitt ledarskap. 

Dessa samlas i ett gemensamt dokument som ligger till grund för uppföljningar och reflektioner samt för att utvecklingsinsatsen hela tiden leder framåt. Varje möte har fast ram med återkommande inslag i form av incheckning, revidering av kontrakten och specifika önskemål utifrån de olika behoven i ledaren vardag. Metodens effekt och resultat utvecklas på så sätt genom erfarenheterna och genomslagskraften när teori och verktyg har praktiserats i ledarskapet. 

Gruppformen förenar det bästa av individuell coaching, möjligheter till feedback, praktisk träning och erfarenhetsutbyte. Invanda mönster och beteenden prövas för att utmana varandra. 

 
Coaching_HR.png
Resultat_NY.png
 

Metodik. Modellen med reflekterande team har utvecklats av den norske psykiatern och tidigare professorn i socialpsykologi vid Tromsø universitet, Tom Andersen. Metodens idé, förutom samtal, reflektion på samtalen och reflektion över reflektionerna, är att skapa utrymme för utveckling av nya och olika tolkningar. Effekten av processen är att cheferna ska utveckla medvetenhet, större förståelse och ansvarskänsla. 

Genomförande. I erfarenhetsgruppen arbetar vi med tre roller: en coach,  en fokusperson med en utmaning eller ett problem och ett reflekterande team. Gruppens medlemmar skiftar om att testa de olika rollerna. Därmed kombinerar metoden möjligheten att ta emot högt kvalificerad sparring och träning i coachning. Gruppen väljer vilka frågeställningar, dilemma och utmaningar som är intressanta att arbeta med. Efter varje tillfälle samlas kunskaper och erfarenheter och hur de kan integreras i ledarskapet.

 

Program

TILLFÄLLE 1. Mål, syfte, personligt ledarskap och ledaren som coach. Fokus på att förankra insatsen på individ och gruppnivå. Formulera konkreta och tydliga mål för utveckling. Dialog och reflektion kring chefen som ledare och coach. Vi varvar teori med praktiska övningar och reflektion.

TILLFÄLLE 2. Lyssna, fråga, reflektera. Uppföljning av arbete på hemmaplan, coaching och reflekterande team med fokus på att träna på färdigheterna lyssna, fråga och reflektera.

 

TILLFÄLLE 3. GROW - Samtalets struktur. Uppföljning av arbetet på hemmaplan, coaching och reflekterande team med fokus på att träna att öka effektivitet och resultat i sin kommunikation.

 

TILLFÄLLE 4. Mod att ”Dansa i ögonblicket”. Uppföljning av arbetet på hemmaplan, coaching och reflekterande team med fokus på att träna att fokusera på samtal och på dess kraft. Hålla tillbaka sina egna lösningar och vara tålmodig.

TILLFÄLLE 5. Kommunikation i förändring Uppföljning av arbetet på hemmaplan, coaching och reflekterande team med fokus på att träna att fokusera på samtal för att skapa vilja till förändring.

TILLFÄLLE 6. Skapa medvetenhet och handling. Uppföljning av arbetet på hemmaplan, coaching och reflekterande team med fokus på att träna sitt coachande- och normkritiska förhållningssätt. Summering av resultat av den egna målbilden och lärkontrakten. 

TILLVAL

Vid ett tillfälle erbjuds ett samtal med vår coach. Syftet är att integrera chefens förmågor till den individuella planen.

TEORIER OCH VERKTYG

IMGD – Susan, Wheelan,, TPM- Modellen – Drexler och Sibbet, Förändringens 4 rum – Claes Jansen, Non-violent communication – Rosenberg, Appreciative Inquiry, GROW – John Whitmore, Livets Arenor – Koestenbaum, SWOT-analys.

UPPFÖLJNING OCH SUMMERING

Kontinuerlig utvärdering och justering av processen efter varje avslutad erfarenhetsgrupp. 3 månader efter avslut med gruppen skickas en utvärdering/enkät till deltagarna.